Old school Swatch Watches
. Thông Báo!
  • + Khắc phục lỗi tải về
  • Quảng Cáo!

   Hướng dẫn Viết nhạc midi cho Nokia đen trắng

   Dùng để tạo những bản nhạc cho đt đen trắng: 
   Để sọan một nốt nhạc, Bao gồm 3 bước: 
   Bước 1: Sọan tên nốt nhạc: là phần chữ số: 
   - A tương đương số 6; B - 7; C - 1; D - 2; E - 3; F - 4; G - 5; 
   - Nốt lặng " - " tương đương phím số 0; 
   - Sử dụng phím " # " để hiển thị các nốt có dấu # 
   Bước 2: Điều chỉnh cao độ ( là con số đứng sau chữ số) 
   - Sử dụng "phím *" để chỉnh cao độ (octa). 
   - Cao độ có 03 level: 1, 2, 3 
   Bước 3: Điều chỉnh trường độ : (là con số đứng trước chữ số) 
   - Sử dụng phím số 8 để tăng trường độ; phím số 9 để giảm trường độ: 
   - Trường độ có các level sau: 1, 2, 4, 8, 16, 32: 
   Ví dụ: 8a2: chữ a là tên nốt; số 2 là cao độ và số 8 là trường độ: 
   - Để thể hiện nốt ( 8a2 ) : bấm "phím số 6" để hiển thị chữ a, sử dụng "phím * " để thể hiện số 2, sau đó bấm phím số 8 hay số 9 để tăng hay giảm trường độ và dừng lại ở level : 8. 
   - Để thể hiện nốt (16#f1): bấm phím số 4 để thể hiện nốt f sau đó bấm phím # , bấm phím * để hiển thị số 1 và bấm phím số 8 hay phím số 9 để điều chỉnh trường độ cho đúng với level 16 
   - Để thể hiện nốt (8-): bấm phím số 0 để hiển thị dấu lặng " - " sau đó dùng phím số 8 hay số 9 để điều chỉnh trường độ của nốt lặng cho phù hợp với level 8. 
   Rất đơn giản phải không: 
   VD: 
   Bản nhạc chuông : Trích đoạn ĐK Chiếc khăn gió ấm 
   "4c3 4d3 8e3 8e3 8e3 4e3 8c3 8d3 8e3 8d3 4g3 4g3" 
   Bạn soạn như sau : 
   ( Dấu phẩy để ngăn cách giữa các phím ) 
   4c3 = 1,*,* 4d3 = 2 
   8e3 = 3,8 
   8e3 = 3 
   8e3 = 3 
   4e3 = 3,9 
   8c3 = 1, 8 
   8d3 = 2 
   8e3 = 3 
   8d3 = 2 
   4g3 = 5,9 
   4g3 = 5 

   Đi về nơi xa: 
   8#c3 8e3 8#c3 8a2 4#f2 4a2 16e2 8e2 16#f2 2b2 16b2 4#g2 16e2 8#f2 16b1 8b1 16b2 4#g2 16e2 8#f2 16e2 2#f2 8- 8#f2 16b2 8b2 16c3 4d3 16#c3 8#c3 16b2 16a2 8#c3 16#f2 4#f2 8- 8#f2 16b2 8b2 16#c3 8#c3 16b2 16#b2 16#c3 8b2 8a2 8#c3 4b2 

   Kiếp ve sầu: 
   8c3 8c3 8d3 4#d3 4#d3 4#d3 8#d3 2d3 8- 8d3 8d3 8#d3 4f3 4f3 4f3 8d3 2c3 8- 8c3 8c3 8d3 4#d3 8a2 4a2 8#d3 4d3 4d3 4#d3 8d3 1c3 

   Bước chân lẻ loi: 
   4a1 2d2 4f2 2a2 4g2 4e2 8d2 4c2 4c2 2d2 4a1 2d2 4f2 2a2 4f2 4g2 8f2 4c3 2a2 8a2 8g2 4f2 4d2 4f2 2e3 4d3 4c3 8a2 4g2 2f2 4d2 4f2 8g2 4f2 4e2 4d2 4c2 1d2 

   Người về cuối phố: 
   16e2 16e2 16c3 8c3 8b2 8b2 8a2 8b2 16a2 8b2 16- 16b1 16b1 16b2 8b2 8a2 8a2 8g2 8a2 16g2 8a2 16- 16b1 16b1 16g2 8g2 8#f2 8#f2 8e2 8#f2 16g2 8#f2 16- 16#f2 16#f2 4g2 16g2 16g2 8a2 16- 16a2 8g2 8a2 2b2 16- (tlap@cinet.vnnews.com) 

   Xin làm người hát rong: 
   16a2, 16b2, 4e2, 8b2, 8a2, 4a2, 8d3, 4b2, 8g2, 8a2, 8e2, 8g2, 16a2, 4b2, 8-, 8b1, 8d3, 8e3, 16c3, 16b2, 16a2, 2a2, 16a2, 16#f2, 8c3, 8b2, 8a2, 16#f3, 16e2, 2e2, 8-, 8e2, 4d2, 8e2, 8b1, 4d2, 8e3, 2e2, 8-, 8e2, 4d2, 8e3, 8b1, 4g2, 8a2, 2b2, (khoimx@hcm.fpt.vn)

   Chúc mừng sinh nhật: 
   8c2 4c2 4d2 4c2 4f2 2e2 8c2 8c2 4d24c2 4g2 2f2 4c2 4c3 4a2 4f2 4f2 4e2 4d2 4a2 4g2 4f2 4g2 2f2 32-8c2 4c2 4d2 4c2 4f2 2e2 8c2 8c2 4d2 4c2 4g2 2f2 4c2 4c3 4a2 4f2 4f2 4e2 4d2 4a2 4g2 4f2 4g2 2f2 2- 

   Thần thoại: 
   4d3 4e3 4f3 8g3 4a3 4f3 2e3 2c3 8c3 4d3 4f3 4g3 1a3 32- 4d3 4e3 4f3 8g3 4a3 4f3 2e3 2c3 4d3 8f3 4g3 16f3 2f3 1- 

   Xe đạp: 
   4c2 4d2 4f2 4g2 2a2 4a2 4a2 4g2 4f2 2g2 2d2 4d2 4d2 4e2 2f2 4f2 4f2 4f2 4g2 4g2 4f2 1a2 4d2 4e2 2f2 4d2 4d2 2c2 

   Cô bé mùa đông: 
   4e3 8g2 8e3 4d3 8g3 8d3 4c3 16e2 32- 8c3 4b2 8a2 8g2 4a2 8b2 8c3 4g2 16c3 32-16c3 32- 16e3 32- 16e3 32- 8d3 8c3 8d3 8a2 4g2 4e3 8g2 8e3 4d3 8g3 8d3 16c3 32- 8c3 16e2 32- 16e3 32- 4b2 8a2 8g2 4a2 8b2 8c3 4d3 

Online

Copyright © Nhạc Chuông 9x!
Admin: Hoàng Hữu Thư
Một sản phẩm của ColoaWAP.net